Arvamuslugu 2 – sundüürnikud

Tallinnas Tondil 12.veebruaril 2023.aastal

Riik tekitas ettekavatsetult kahju sajale tuhandele
tagastatud elamutes elanud üürnikule.

1997 aasta septembrikuu 17 kuupäeval esines Riigikogus majandusminister Jaak Leimann, kes ütles; tsitaadid tema kõnest:
„Umbes 100 000 (ükssada tuhat) on neid inimesi, kes meid tihti külastavad, kes elavad tagastatud majades ja ei saanud kasutada oma EVP-sid vähemalt korteri ostmiseks ning jäid sellega sümboolselt ilma nimetamisväärsest summast. Tõepoolest, tuleb tunnistada, et me oleme nende inimeste ees teatud määral võlgu ja me peame nende inimeste küsimust lahendama mitte ainult seaduse abil, vaid ka finantsiliselt.“

Küsimuse esitas saadik Liiv:
„Kui kõik need seadused läbi lugeda ja püüda neid rakendada — ma olen ise sellise seaduse ohver –, siis selgub, et tegelikus elus on nende hüvituste kasutamine võrdlemisi võimatu…“

Majandusminister Jaak Leimann: „ Tänan! Ma mõistan seda mõttekäiku ja ma tooksin võib-olla veel ühe konkreetse arvutuse, et rääkida numbritest ja siis ka mingitest lahendusteedest. Võtame nii, et 100 000 on neid inimesi, kes elasid tagastatavates majades ja ei saanud EVP-dega oma korterit erastada. Oletame, et keskmiselt on meil elaniku kohta 20 ruutmeetrit, ja oletame, et keskmine turuhind on päris kõrge, ütleme, et 5000. Sel juhul oleks 10 miljardit see summa, millest 100 000 inimest jäid n-ö ilma seetõttu, et neil ei olnud võimalust “korteriäri” teha.“
„Nagu ma juba enne vihjasin, oleme valitsusele üle andnud dokumendi pealkirjaga “Elamureformi analüüs ja täiustamine”, mida valitsus arutab tõenäoliselt 30. septembril. Oleme sinna kirjutanud sisse lausa konkreetsed summad, mida meie arvates 1999. aasta eelarves peaks selle valdkonna edendamiseks ette nägema. …“Tsitaatide lõpp.

Kakskümmend viis aastat hiljem, tänasel päeval näeb tulevikku vaatav Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ette mitte ainult elamureformi vaid kogu riigi reformi, mis algab Eesti õigussüsteemi päästmisest.
Väljavõtte Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna valimisprogrammist:

Päästame Eesti õigussüsteemi!

Me kaitseme pühendunult põhiseaduslikke vabadusi ja õigusi, mis Reformierakonna valitsemise ajal on läinud vabalangusesse.

Kakskümmend viis aastat tagasi asus Keskerakond tagastatud elamutes elanud üürnikke kaitsma. Keskerakonna teine PROGRAMM. Sotsiaalpoliitika … p.83 KODU Tagastatud majade elanikud peavad saama eluruume erastada samadel tingimustel riigikorterites elanutega.

Sellise lubadusega meelitati Keskerakonna liikmeteks sajad (autor nende hulgas), võib-olla isegi tuhanded tagastatud elamute üürnikud ja valimistel hääletasid ükssada tuhat tagastatud elamutes elanud üürnikku, nende sõbrad, tuttavad ja ka edumeelsed kodanikud Keskerakonna poolt lootuses, et Keskerakond võrdsustab tagastatud elamute üürnikud riigikorterites elanutega.
Keskerakond saavutas valimistel suurt edu, kuid enda programmilist lubadust ei proovitudki täita.

Iga kord enne valimisi on Keskerakonnal pakkuda tagastatud elamus elanud üürnikele midagi uut, mis tundub lausa rabavalt nii hea, et kohe, kohe hakatakse õiglaselt kompenseerima tekitatud kahjusid.

Ka seekord enne Riigikogu valimisi alustasid keskerakondlased järjekordset peibutust tagastatud elamute üürnikele. Keskerakondlane minister Jaak Aab organiseeris töörühma, kellele anti lepinguline rahaliselt kõrgelt tasustatud tellimustöö.
TKA19176A “Eesti omandireformi sotsiaalsed ja õiguslikud mõjud. ” (5.12.2019−22.12.2020); Peauurija: Erik Terk; Tallinna Ülikool, Juhtimis-, Õigus- ja Ühiskonnakool; Rahastaja: Rahandusministeerium; Finantseerimine: 99 400 EUR. Eksperimentaalsed uuringud (100%).
https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/9caba9cb-4bac-4191-b867-39880f4360fe#Annotation
file:///C:/Users/Henn%20Leetna/Downloads/omandireformi_uuringu_koondaruanne%20(11).pdf

Töö: Eksperimentaalsed uuringud “Eesti omandireformi sotsiaalsed ja õiguslikud mõjud.” autorid ja aruande koostajad:

ERIK  TERK   Doktorikraad, majandusteadlane, Tallinna Ülikool. Peeter  Järvelaid – Doktori kraad. Tallinna Ülikool, Juhtimis-, Õigus- ja Ühiskonnakool, dotsent. Karl  Järvelaid – Jurist. Nikolai  Kunitsõn – Magistrikraad, Tallinna Ülikool, Juhtimis-, Õigus- ja Ühiskonnakool, lektor. Kalle  Liiv – Teadustöö magistrikraad, Tallinna Ülikool, Juhtimis-, Õigus- ja Ühiskonnakool, lektor. Indrek Saar – Doktori kraad, Tallinna Ülikool, Juhtimis-, Õigus- ja Ühiskonnakool, dotsent. Juhan  Kivirähk – Sotsioloog. Toomas  Sepp – Õigusteadus. Lauri  Leppik – Doktorikraad, sotsiaalteadused.

Selle uurimistöö < Omandireformi sotsiaalsed ja õiguslikud mõjud > tellimisega tõendasid Keskerakondlased eesotsas minister Jaak Aab´iga, et nad ei tunnista ja samas ei lükka ka ümber minister Jaak Leimann´i poolt juhitud majandusministeeriumi uurimistööd < Elamureformi analüüs ja täiustamine >, milles juba kakskümmend viis aastat tagasi analüüsiti  ja anti juhised elamureformi täiustamiseks, mis sisuliselt ongi omandireformi sotsiaalsed ja õiguslikud mõjud tagastatud elamutes elanud üürnike suhtes, sest minister Jaak Leimann pakub välja meetmed (esitab isegi arvutuskäigu) kahjude hüvitamiseks tagastatud elamutes elanud üürnikele.

Uurimistöös < Omandireformi sotsiaalsed ja õiguslikud mõjud >  Annotatsioon lk 4 annab doktorikraadiga majandusteadlane Erik Terk koos teiste erudeeritud spetsialistidega alljärgneva hinnangu.
1. Tsitaat; • Kahjude tagantjärgi vähegi täpsem hindamine ja täielik kompenseerimine ei ole võimalik, küll aga peaks olema võimalik ja soovitatav püüd kannatuste ja kahjude osaliseks leevendamiseks/heastamiseks, mida saab tõlgendada sotsiaalse solidaarsuse aktina inimeste suhtes, kes jäid reformi käigus mitte omal süül „hammasrataste vahele“. •

Sada tuhat sundüürnikku küsivad: „Millised on need asjaolud, mis takistavad tagantjärgi vähegi täpsemalt hinnata ja täielikult kompenseerida tekitatud kahjusid?
Takistavaid asjaolusid ei ole, sest pole midagi lihtsamat, kui võtta vaatluse alla erastamata korter ja määrata sellele korteri hüvitamise hetkel kehtiv turuhind, millele lisandub kõigile ühesuurune summa mittevaralise kahju tekitamise eest.

Erik Terk´i väljend •inimeste suhtes, kes jäid reformi käigus mitte omal süül „hammasrataste vahele“• on vastutustundetu ja solvab tagastatud elamutes elanud üürnikke hingepõhjani, sest meid, tagastatud elamutes elanud üürnikke, ükssada tuhat inimest sättis riik  teadvalt „hammasrataste vahele“ sellega, et jättis meid ilma endi eluruumide ostueesõigusega erastamise õigusest, mis on varaline õigus, sest selle õiguse realiseerumise korral oli võimalik omandada korter, mida oli võimalik rahaliselt hinnata. Varaline õigus kuulub vara hulka. Seega varalisest õigusest ilmajäämine tähendab vara vähenemist. Vara vähenemine tähendab kahju tekkimist ja kui on tekitatud kahju, siis on alust nõuda hüvitist kahju tekitajalt. Seega juhul, kui tagastatud elamu üürnik on lahkunud siit ilmast, siis tema eluruumide ostueesõigusega erastamisõigus, kui varaline õigus, mis kuulub vara hulka läheb üle pärijatele koos muu varaga.
2.Tsitaat: • Ka ühiskondlik arvamus näitab omandireformi käigus kahju kannatanute osas kõige suuremat empaatiat just sundüürnike suhtes ja aktsepteeriks nende kannatuste osaliseks hüvitamiseks rakendatavaid meetmeid kui need ei läheks ülejäänud ühiskonnale liiga palju maksma.•

Sajale tuhandele sundüürinule jääb arusaamatuks doktorikraadiga majandusteadlase Erik Terk´i ja tema kõrgelt õigusteaduses erudeeritud meeskonna ühiskondlik arvamus, mis aktsepteeriks sundüürnike kannatuste osaliseks hüvitamiseks rakendatavaid meetmeid kui need ei läheks ülejäänud ühiskonnale liiga palju maksma.
Ühiskond ei saa olla sundüürnikele tekitatud kahjude hindajaks, sest ühiskond ise erastas eluruumid ja elab ning naudib heaolu ka sundüürnike raha eest neile ehitatud eluruumides.

Doktorikraadiga majandusteadlane Erik Terk´i ja tema kõrgelt õigusteaduses erudeeritud meeskond tunnistavad, et sundüürnikele on tekitatud kahju, kuid teadvalt ei ole nad näidanud uurimistöös nõutud õiguslikku mõju. On arusaamatu, miks kõrgelt õigusteaduses erudeeritud töörühm  ei tugine seadusandlusele:
1. Eesti Vabariigi tsiviilõiguse aluse TSIVIILKOODEKSI teadvalt jäme rikkumine riigi poolt. Tsiviilkoodeks §§ …229, 461, 448…kui on tekitatud kahju, siis see tuleb hüvitada täies ulatuses.
….Tsiviilkoodeksis ei küsita rahva arvamust !
 2. Ei Tunnista Elamuseadus §§… 32,39, rikkumist…ühepoolselt ei saa üürilepingut muuta, tähtajatut üürilepingut ei saa ühepoolselt muuta tähtajaliseks üürilepinguks.  
3. Sellega on rikutud ka EV Põhiseadus § 10 …üürnikule kord juba antud õigust eluruume tähtajatult kasutada ei saa ära võtta. On rikutud õigusliku ootuse põhimõtet.
Riigikohtu lahendid: III-4/1-5/94PDF Riigikohus 30.09.1994; 3-4-1-20-04PDF       Riigikohus 02.12.2004;  3-4-1-24-11PDF, Riigikohus, 31.01.2012; 
4. On rikutud Põhiseadus §12. Samalaadses olukorras on üks isikute rühm põhjendamatult seatud ebasoodsamasse olukorda kui teine isikute rühm, kellele anti soodsatel eritingimustel võimalus erastada eluruumid, mille kaudu said nad suured majanduslikud eelised elu alustamiseks uues ühiskonnakorras.Erastamiseks andis riik eluruumid, millised olid ehitatud kogu rahva raha eest  ja oli võimalik kogu rahva raha eest ehitada veel eluruume, et kõik oleksid võrdselt koheldud.

Sada tuhat tagastatud elamute üürnikku ei lähe iialgi Keskerakonna ministri Jaak Aab`i juurde kaabu näpus, põlv maas!

Sada tuhat tagastatud elamute üürnikku lähevad koos Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga kasvõi läbi halli kivi, et tagada põhiseaduslike vabaduste ja õiguste kaitse.

Kokkuvõtteks peab kordama, et Eesti Konservatiivsel Rahvaerakonnal on tuline õigus, sest tõepoolest Reformierakonna valitsemise ajal toimub jätkuvalt põhiseaduslike õiguste ja vabaduste rikkumine.

Päästame Eesti õigussüsteemi, et tulevikus ei korduks ajalugu nii, et kogu rahvas jääb mitte omal süül „hammasrataste vahele“ !

Sajale tuhandele tagastatud elamutes elanud üürnikule on riik kohustatud hüvitama ettekavatsetult tekitatud kahjud täies ulatuses.

Valime  Eesti Konservatiivse  Rahvaerakonna !

MTÜ Kristiine Üürnike Ühendus palub toetada selle artikli avaldamist.
Palume teatada millal ja millistes väljaannetes peab see arvamuslugu ilmuma.

Henn Leetna
Sundüürnike esindaja
MTÜ Kristiine Üürnike Ühendus                  
Juhatuse esimees
Swedbank EE802200221055965380                    
kristiineuu@gmail.com    
Allkirjastatud digitaalselt